навчально-методичні посібники

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПОСІБНИКИ

За час своєї діяльності фахівці ЕКОСФЕРИ розробили й опублікували дев’ять навчально-методичних та навчально-практичних посібників:

1. Навчально-методичні посібники, які стосуються методів навчання у природоохоронній освіті. Цільова аудиторія – вчителі, студенти-педагоги, працівники неурядового природоохоронного сектору. Навчально-методичні посібники такого роду спрямовані на допомогу вчителям та вихователям впроваджувати природоохоронну освіту у школі та позашкільними освітніми закладами, застосовуючи методики проведення тренінгів, екологічних та рольових ігор, природоохоронних досліджень, а також навчань у природі.

Головним завданням природоохоронного навчання є формування особистості з активною громадянською позицією щодо проблем довкілля. Це завдання допомагають досягти педагогам пропоновані посібники.

Wasser1УДК 37.033+502.3

ББК 74.200.50+20.1

С 76

Станкевич Оксана, Дерев’янченко Наталя, Станкевич-Коваль Катерина. Піклуймося про нашу річку! Матеріали до тренінгів. – Т. 1. – Ужгород: ПП «Ліра», 2001. – 70 с.

Перший том посібника містить цікавий матеріал для уроків та занять на екологічну тематику, ігри та завдання, які допоможуть дітям зрозуміти проблеми довкілля і взяти участь у їх вирішенні. Тут подані відомості про джерела і характер забруднення річок, підкреслено особливості тваринного та рослинного світу прісних водойм та характер їхніх взаємовідносин, розглянуті впливи людини на річку як водну екосистему. Особлива увага приділяється формуванню у дітей екоцентричного світогляду, прищепленню любові до природи, вихованню гармонійно розвиненої особистості, відповідальної і самостійно мислячої.

Даний матеріал може бути використаний у школах, гімназіях, ліцеях, коледжах та позашкільних освітніх закладах, де проводиться освітня та виховна робота з дітьми та молоддю.

Посібник рекомендується вчителям, вихователям, керівникам гуртків та усім, хто цікавиться проблемами довкілля.

Рецензент: Глагола І. А., к.б.н., зав. відділу Інституту підвищення кваліфікації вчителів

Коректор: Дерев’янченко Н. О.

ISBN 966-95984-2-7 

 

 

Wasser2УДК 37.033+502.3

ББК 74.200.50+20.1

С 76

Станкевич Оксана, Дерев’янченко Наталя, Станкевич-Коваль Катерина. Піклуймося про нашу річку! Матеріали до тренінгів. – Т. 2. – Ужгород: ПП «Ліра», 2001. – 76 с.

Другий том посібника містить рекомендації для проведення тренінгів з екологічної освіти та виховання учнівської молоді, а також проведення елементарних досліджень екологічного стану водних екосистем та терені та хімічний аналіз води за участі школярів.

Пропонований посібник знайомить з технікою, методикою та особливостями проведення тренінгу – нетрадиційної форми навчання, з методами дослідження річкової екосистеми, обліку птахів та гідро біонтів, а також з методами проведення хімічного аналізу річкової води за допомогою переносних лабораторій фірми MERСK.

Робота у даному напрямку допоможе залучити школярів до дослідницької та природоохоронної діяльності, пробудить інтерес до навчання, громадську активність, комунікабельність, впевненість у собі, сприятиме розвитку лідерських якостей особистості.

Матеріали, викладені у посібнику можуть стати у пригоді вчителям шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів та керівникам гуртків юннатів, активістам природоохоронного руху та любителям природи.

Рецензент: Глагола І. А., к.б.н., зав. відділу Інституту підвищення кваліфікації вчителів

Коректор: Дерев’янченко Н. О.

ISBN 966-95984-2-7 

 

 

Education1УДК 372.850

ББК 74.262.0

С 76

 

Оксана Станкевич, Катерина Станкевич-Коваль, Наталка Дерев’янченко. Природоохоронна освіта у школі та в позашкільних навчальних закладах (навчально-методичний посібник за авторською програмою з природоохоронної освіти  „ШКОЛА У ПРИРОДІ”). – Ужгород: ПП «Ліра», 2005. – 104 с.

 

Навчально-методичний посібник містить матеріали для уроків, тренінгів та позакласних занять на природоохоронну тематику. Окремі розділи посібника присвячені елементам живої та неживої природи, зокрема інформації про різні типи екосистем та біорізноманіття; про джерела та характер забруднення водного простору, атмосферного повітря та глобальні зміни клімату, ґрунтоутворення та забруднення ґрунтів твердими побутовими відходами та стійкими органічними забруднювачами; про генетично модифіковані організми. Кожен розділ доповнено практичними заняттями, виконання яких допоможе дітям зрозуміти проблеми довкілля та власну роль у їх вирішенні.

Посібник завершується розділом, що містить ігри та завдання, які розвивають навички роботи у команді, виховують почуття товариськості, формують гармонійно розвинену особистість.

Науковий редактор: Л. М. Фельбаба-Клушина, к.б.н., доцент УжНУ

Мовний редактор та коректор: Н. О. Дерев’янченко

Рецензент: Н. Ф. Габчак, к.г.н., методист управління освіти Ужгородської міської ради

ISBN 966-8266-30-7 

 

 

BookУДК 504.064.4:658.567.1(075)

ББК 74.262.01я 721

С 76

Станкевич-Волосянчук О. І., Станкевич-Коваль К. І. Азбука поводження з твердими побутовими відходами (навчально-методичний посібник за авторською програмою з природоохоронної освіти „ШКОЛА У ПРИРОДІ”). – Ужгород, 2008. – 52 с.

Навчально-методичний посібник розроблений для впровадження короткого навчального курсу щодо проблематики поводження з твердими побутовими відходами у школах. Посібник містить матеріали 10 уроків для дітей середнього шкільного віку.

У посібнику викладено теоретичну інформацію, необхідну для розуміння проблематики, а також зразки практичних занять до кожного уроку. Виконання практичних завдань допоможе дітям зрозуміти проблеми поводження з твердими побутовими відходами та власну роль у їх вирішенні.

Посібник рекомендовано для вчителів, які впроваджуватимуть цей курс у школах.

Схвалено науково-методичною радою управління освіти Ужгородської міської ради, протокол № 1 від 25.09.2008 року.

Редактор: Олег Супруненко

Коректор: Олександра Обручар 

Рецензент: Глагола І. А., к.б.н., зав. відділу Інституту підвищення кваліфікації вчителів

ISBN 978-966-2921-45-8

                 

    

tytulУДК 556.012:502(477)(075.8)

ББК 26.22(4УКР)я73

Ф 76

Станкевич-Волосянчук О. І. Екологічні дослідження водних екосистем (навчально-методичний посібник за авторською програмою з природоохоронної освіти  „ШКОЛА У ПРИРОДІ”). – Ужгород: ФОП Бреза А. Е., 2014. 80 с.: іл.

Навчально-методичний посібник «Екологічні дослідження водних екосистем»  складається з п’яти розділів, як містять матеріали, які допоможуть педагогу правильно організувати екологічні дослідження водних об’єктів. Перший розділ містить матеріали 10 тренінгових занять щодо особливостей функціонування водних екосистем. Другий розділ знайомить з методиками досліджень різних груп водних тварин і рослин. Інші три розділи допомагають правильно і чітко фіксувати результати досліджень, аналізувати та представляти їх в учнівських дослідницьких роботах. Посібник містить ілюстрований та табличний матеріал.

Додаток посібника містить перелік фотографій представників водної та навколо водної флори і фауни, що слугуватиме зручним визначником під час проведення польових робіт. (Додаток на сайті недоступний через велику кількість фотографій).

Видання спрямовано на педагогів, екологів-любителів, керівників учнівських дослідницьких робіт у рамках МАН, активістів природоохоронного руху, широке коло зацікавлених.

Рецензенти: Кіш Р. Я., науковий співробітник Міжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем Ужгородського національного університету

                       Горбань І. М., к.б.н., доцент каф. зоології Львівського національного університету ім. І. Франка

Верстка, макет: Кокіна Р.

Видання надруковано у рамках проекту «Підвищення готовності до паводків у Берегівській транскордонній польдерній системі зі  спрямуванням на басейн каналу Чаронда – Латориця» (Грантова Угода № HUSKROUA/0901/043 від 31.03.2011 року)

Це видання нагороджено Міністерством екології та природних ресурсів України І-м місцем у номінації «Автори» у щорічному конкурсі «До чистих джерел» у 2013 році

ISBN  978-966-2668-86-5

    

 

2. Практичні посібники з природоохоронної адвокації. Посібники написані авторами на основі власного досвіду здійснення адвокаційних кампаній. Покликані допомогти неурядовим організаціям у плануванні та проведенні власних адвокаційних кампаній.

Advocacy1С 76

Станкевич О. І., Дерев’янченко Н. О. Природоохоронна адвокація: теорія і практика на прикладах. – Ужгород, 2007. – 80 с.

Ця книга є практичним посібником з природоохоронної адвокації. Вона написана на основі досвіду РМЕО „ЕКОСФЕРА” та інших партнерських їй НУО у галузі представлення інтересів та захисту прав громадян. У цій книзі-посібнику систематизовано знання і досвід фахівців РМЕО „ЕКОСФЕРА” у сфері впливу НУО на процеси прийняття рішень, розробку стратегічних планів розвитку громад та формування природоохоронної політики. Посібник містить теоретичні положення природоохоронної адвокації, а також реальні історії успіху, де детально описано й проаналізовано хід подій.

Рекомендовано природоохоронцям, правозахисникам, журналістам, громадським діячам, широкому колу читачів.

Мовний редактор і коректор: Дерев’янченко Н.

 

 

Advocacy_001УДК 349.6

ББК 66

С-76

Станкевич-Волосянчук О. І. Адвокація як метод впливу
(практичний посібник). – Ужгород, 2013. – 80 с.

Посібник «Адвокація як метод впливу» може слугувати азбукою для початківців у адвокаційному русі, а також порадником для більш досвідчених у цій сфері організацій. У кожному разі автор не ставивсобі за мету відповісти на усі питання, оскільки більшість питань, як івідповідей приходять з досвідом.

Усе викладене у цій книзі опирається на конкретний досвід з практики здійснення адвокаційних кампаній. Саме тому тут кожен може знайти для себе корисні приклади та «рецепти» на майбутнє.

У цьому посібнику викладені основні положення, важливі для громадських активістів, які планують захищати своє право жити у безпечному довкіллі через адвокаційні кампанії. Оповідь щодо покрокового планування та впровадження адвокаційної кампанії, а також приклади з кампаній, які відбулись, допоможуть читачу правильно обрати стратегію адвокаційної кампанії, визначати її мету, інструменти, та зрозуміти, яку роль у ній відіграють соціальні мережі й співпраця зі ЗМІ. 

Видання спрямоване на активістів громадських рухів: представників неурядових організацій, місцевих громад

 

3. Практичний посібник з питань організації та ведення сільського туризму. Цільова аудиторія – власники сільських садиб та представники місцевих громад

УДК 379.85

С 76

ББК 65.433+75.81

 

Станкевич-Волосянчук О. І. Сільський туризм (методичний посібник). – Ужгород, 2009. – 45 с.

Цей методичний посібник має на меті допомогти сільським господарям започаткувати власну справу на базі своєї оселі й розпочати діяльність у сфері сільського зеленого туризму. У посібнику викладено інформацію щодо «сталих» видів туризму, правові основи розвитку сільського туризму, поради господарям сільських садиб щодо планування власної справи. Публікація також містить поради щодо основ маркетингового аналізу сільського середовища, інформацію про місцеві ініціативи, які супроводжують сільський зелений туризм, мережі локальних туристичних маршрутів, як елементи екологічного туризму, можливості використання природоохоронних територій для успішності сільських садиб, а також про українську систему категоризації садиб «Українська гостинна садиба» та екологічне маркування садиб «Зелена садиба» .

Методичний посібник рекомендовано господарям індивідуальних селянських господарств, які бажають зайнятись сільським зеленим туризмом, сільським та селищним головам, працівникам туристичної галузі, студентам туристичних спеціальностей, природоохоронцям, усім, хто цікавиться сільським зеленим туризмом в Україні.

 

Редакція: Шандор Ф.Ф., к.с.н., доцент кафедри туризму УжНУ

 

4. Навчальний посібник з питань охоронних категорій хребетних тварин. Спрямований на студентів-біологів та екологів, а також активістів природоохоронного руху.  

Knyha_1УДК 59 

 

Загороднюк Ігор. Наземні хребетні України та їх охоронні категорії (довідник для семінарів з зоології, екології та охорони природи). – Ужгород: ПП «Ліра», 2004. – 48 с. 

У пропонованому посібкину узагальнено дані щодо таксономії, видового складу та категорій охорони наземних хребетних, що представляють дику фауну України: амфібій, плазунів, птахів та ссавців. Загалом у фауні України зареєстровано 558 видів 279 родів із 39 рядів 6 класів. Для всіх видів вказано охоронні категорії за Червоною книгою України і Додатками до Бернської конвенції. 

Видання орієнтоване на студентів-біологів та викладачів, що слухають чи читають дисципліни екологічного, созологічного і зоологічного циклу, дослідників у галузі фауністики, систематики і созології, а також учасників семінарів неурядових організацій природоохоронного напрямку діяльності. Бібліографія: 121 назва. 

Рекомендовано до друку Методичною комісією Біологічного факультету Ужгородського національного університету 

Відповідальний редактор: Володимир Рішко, к.б.н., доцент УжНУ

Коректор: Дерев’янченко Н. О.

Рецензенти: Олександр Корчинський, к.б.н., доцент УжНУ, Олексій Луговий, к.б.н., доцент ЗФ КСУ

Малюнок на обкладинці: Станкевич О. І.

                        ISBN 966-8266-09-9

 

Усі видання можна безкоштовно придбати в офісі організації.