Цільова аудиторія – вчителі, студенти-педагоги, працівники неурядового природоохоронного сектору. Навчально-методичні посібники такого роду спрямовані на допомогу вчителям та вихователям впроваджувати природоохоронну освіту у школі та позашкільними освітніми закладами, застосовуючи методики проведення тренінгів, екологічних та рольових ігор, природоохоронних досліджень, а також навчань у природі.

Головним завданням природоохоронного навчання є формування особистості з активною громадянською позицією щодо проблем довкілля. Це завдання допомагають досягти педагогам пропоновані посібники.

УДК 504.064.4:658.567.1(075)

ББК 74.262.01я 721

С 76

Станкевич-Волосянчук О. І., Станкевич-Коваль К. І. Азбука поводження з твердими побутовими відходами (навчально-методичний посібник за авторською програмою з природоохоронної освіти „ШКОЛА У ПРИРОДІ”). – Ужгород, 2008. – 52 с.

Навчально-методичний посібник розроблений для впровадження короткого навчального курсу щодо проблематики поводження з твердими побутовими відходами у школах. Посібник містить матеріали 10 уроків для дітей середнього шкільного віку.

У посібнику викладено теоретичну інформацію, необхідну для розуміння проблематики, а також зразки практичних занять до кожного уроку. Виконання практичних завдань допоможе дітям зрозуміти проблеми поводження з твердими побутовими відходами та власну роль у їх вирішенні.

Посібник рекомендовано для вчителів, які впроваджуватимуть цей курс у школах.

Схвалено науково-методичною радою управління освіти Ужгородської міської ради, протокол № 1 від 25.09.2008 року.

Редактор: Олег Супруненко.

Коректор: Олександра Обручар.

Рецензент: Глагола І. А., к.б.н., зав. відділу Інституту підвищення кваліфікації вчителів.

ISBN 978-966-2921-45-8

Wasser1УДК 37.033+502.3

ББК 74.200.50+20.1

С 76

Станкевич Оксана, Дерев’янченко Наталя, Станкевич-Коваль Катерина. Піклуймося про нашу річку! Матеріали до тренінгів. – Т. 1. – Ужгород: ПП «Ліра», 2001. – 70 с.

Перший том посібника містить цікавий матеріал для уроків та занять на екологічну тематику, ігри та завдання, які допоможуть дітям зрозуміти проблеми довкілля і взяти участь у їх вирішенні. Тут подані відомості про джерела і характер забруднення річок, підкреслено особливості тваринного та рослинного світу прісних водойм та характер їхніх взаємовідносин, розглянуті впливи людини на річку як водну екосистему. Особлива увага приділяється формуванню у дітей екоцентричного світогляду, прищепленню любові до природи, вихованню гармонійно розвиненої особистості, відповідальної і самостійно мислячої.

Даний матеріал може бути використаний у школах, гімназіях, ліцеях, коледжах та позашкільних освітніх закладах, де проводиться освітня та виховна робота з дітьми та молоддю.

Посібник рекомендується вчителям, вихователям, керівникам гуртків та усім, хто цікавиться проблемами довкілля.

Рецензент: Глагола І. А., к.б.н., зав. відділу Інституту підвищення кваліфікації вчителів.

Коректор: Дерев’янченко Н. О.

ISBN 966-95984-2-7 

 

 

Wasser2УДК 37.033+502.3

ББК 74.200.50+20.1

С 76

Станкевич Оксана, Дерев’янченко Наталя, Станкевич-Коваль Катерина. Піклуймося про нашу річку! Матеріали до тренінгів. – Т. 2. – Ужгород: ПП «Ліра», 2001. – 76 с.

Другий том посібника містить рекомендації для проведення тренінгів з екологічної освіти та виховання учнівської молоді, а також проведення елементарних досліджень екологічного стану водних екосистем та терені та хімічний аналіз води за участі школярів.

Пропонований посібник знайомить з технікою, методикою та особливостями проведення тренінгу – нетрадиційної форми навчання, з методами дослідження річкової екосистеми, обліку птахів та гідро біонтів, а також з методами проведення хімічного аналізу річкової води за допомогою переносних лабораторій фірми MERСK.

Робота у даному напрямку допоможе залучити школярів до дослідницької та природоохоронної діяльності, пробудить інтерес до навчання, громадську активність, комунікабельність, впевненість у собі, сприятиме розвитку лідерських якостей особистості.

Матеріали, викладені у посібнику можуть стати у пригоді вчителям шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів та керівникам гуртків юннатів, активістам природоохоронного руху та любителям природи.

Рецензент: Глагола І. А., к.б.н., зав. відділу Інституту підвищення кваліфікації вчителів.

Коректор: Дерев’янченко Н. О.

ISBN 966-95984-2-7 

 

Education1УДК 372.850

ББК 74.262.0

С 76

Оксана Станкевич, Катерина Станкевич-Коваль, Наталка Дерев’янченко. Природоохоронна освіта у школі та в позашкільних навчальних закладах (навчально-методичний посібник за авторською програмою з природоохоронної освіти  „ШКОЛА У ПРИРОДІ”). – Ужгород: ПП «Ліра», 2005. – 104 с.

Навчально-методичний посібник містить матеріали для уроків, тренінгів та позакласних занять на природоохоронну тематику. Окремі розділи посібника присвячені елементам живої та неживої природи, зокрема інформації про різні типи екосистем та біорізноманіття; про джерела та характер забруднення водного простору, атмосферного повітря та глобальні зміни клімату, ґрунтоутворення та забруднення ґрунтів твердими побутовими відходами та стійкими органічними забруднювачами; про генетично модифіковані організми. Кожен розділ доповнено практичними заняттями, виконання яких допоможе дітям зрозуміти проблеми довкілля та власну роль у їх вирішенні.

Посібник завершується розділом, що містить ігри та завдання, які розвивають навички роботи у команді, виховують почуття товариськості, формують гармонійно розвинену особистість.

Науковий редактор: Л. М. Фельбаба-Клушина, к.б.н., доцент УжНУ.

Мовний редактор та коректор: Н. О. Дерев’янченко.

Рецензент: Н. Ф. Габчак, к.г.н., методист управління освіти Ужгородської міської ради.

ISBN 966-8266-30-7 

tytulУДК 556.012:502(477)(075.8)

ББК 26.22(4УКР)я73

Ф 76

Станкевич-Волосянчук О. І. Екологічні дослідження водних екосистем (навчально-методичний посібник за авторською програмою з природоохоронної освіти  „ШКОЛА У ПРИРОДІ”). – Ужгород: ФОП Бреза А. Е., 2014. – 80 с.: іл.

Навчально-методичний посібник «Екологічні дослідження водних екосистем»  складається з п’яти розділів, як містять матеріали, які допоможуть педагогу правильно організувати екологічні дослідження водних об’єктів. Перший розділ містить матеріали 10 тренінгових занять щодо особливостей функціонування водних екосистем. Другий розділ знайомить з методиками досліджень різних груп водних тварин і рослин. Інші три розділи допомагають правильно і чітко фіксувати результати досліджень, аналізувати та представляти їх в учнівських дослідницьких роботах. Посібник містить ілюстрований та табличний матеріал.

Додаток посібника містить перелік фотографій представників водної та навколо водної флори і фауни, що слугуватиме зручним визначником під час проведення польових робіт.

Видання спрямовано на педагогів, екологів-любителів, керівників учнівських дослідницьких робіт у рамках МАН, активістів природоохоронного руху, широке коло зацікавлених.

Рецензенти: Кіш Р. Я., науковий співробітник Міжвідомчої науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем Ужгородського національного університету, Горбань І. М., к.б.н., доцент каф. зоології Львівського національного університету ім. І. Франка.

Верстка, макет: Кокіна Р.

Видання надруковано у рамках проекту «Підвищення готовності до паводків у Берегівській транскордонній польдерній системі зі  спрямуванням на басейн каналу Чаронда – Латориця» (Грантова Угода № HUSKROUA/0901/043 від 31.03.2011 року).

Це видання нагороджено Міністерством екології та природних ресурсів України І-м місцем у номінації «Автори» у щорічному конкурсі «До чистих джерел» у 2013 році.

ISBN  978-966-2668-86-5

 

Навчальний посібник з питань охоронних категорій хребетних тварин. Спрямований на студентів-біологів та екологів, а також активістів природоохоронного руху.

Knyha_1УДК 59

Загороднюк Ігор. Наземні хребетні України та їх охоронні категорії (довідник для семінарів з зоології, екології та охорони природи). – Ужгород: ПП «Ліра», 2004. – 48 с.

У пропонованому посібкину узагальнено дані щодо таксономії, видового складу та категорій охорони наземних хребетних, що представляють дику фауну України: амфібій, плазунів, птахів та ссавців. Загалом у фауні України зареєстровано 558 видів 279 родів із 39 рядів 6 класів. Для всіх видів вказано охоронні категорії за Червоною книгою України і Додатками до Бернської конвенції.

Видання орієнтоване на студентів-біологів та викладачів, що слухають чи читають дисципліни екологічного, созологічного і зоологічного циклу, дослідників у галузі фауністики, систематики і созології, а також учасників семінарів неурядових організацій природоохоронного напрямку діяльності. Бібліографія: 121 назва.

Рекомендовано до друку Методичною комісією Біологічного факультету Ужгородського національного університету

Відповідальний редактор: Володимир Рішко, к.б.н., доцент УжНУ

Коректор: Дерев’янченко Н. О.

Рецензенти: Олександр Корчинський, к.б.н., доцент УжНУ, Олексій Луговий, к.б.н., доцент ЗФ КСУ

Малюнок на обкладинці: Станкевич О. І.

ISBN 966-8266-09-9

Author